CENTRUM INFORMACJI DLA RODZICÓW
Bez współpracy nie ma ekologii - ogólnopolski projekt „EKO-SZKOŁA”

Bez współpracy nie ma ekologii - ogólnopolski projekt „EKO-SZKOŁA”

EKO – SZKOŁA

To ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi.
Jesteśmy częścią przyrody.

Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych.

Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej?

Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowiska, potrzebne są głębokie zmiany w świadomości każdego człowieka. Ważne jest, aby od najmłodszych lat edukować społeczeństwo, aby każdemu uświadomić, że jego odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji naszego środowiska. Myśląc o przyszłych pokoleniach, aby miały szanse żyć w czystym środowisku, ważne jest zaszczepienie w każdym człowieku zachowań proekologicznych.

Zróbmy coś razem dla naszej planety. Każda mała rzecz, każdy mały gest, każda mała akcja liczy się, by ratować naszą planetę. A jeżeli małe rzeczy zrobią setki, tysiące czy miliony ludzi… to będzie to już duża rzecz, duży gest i duża akcja. Jest wtedy nadzieja na zmianę, poprawę i lepsze jutro. Razem zawsze możemy więcej!

Joanna Gadomska

pomysłodawczyni ogólnopolskiego projektu
 


Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to:

 • Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;
 • Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
 • Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;
 • Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;
 • Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;
 • Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;
 • Nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z całej Polski, w celu promowaniu postaw proekologicznych;
 • Zaprezentowanie efektów ogłoszonych ogólnopolskich konkursów ekologicznych oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów;
 • Przedstawienie wyników ogólnopolskiej ekologicznej ankiety skierowanej dla uczniów szkół partnerskich, na temat posiadanej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
 • Zaprezentowanie ekologicznych filmów i prezentacji multimedialnych, przygotowanych przez uczniów szkół partnerskich;
 • Poszerzenie zagadnień z podstawy programowej z przyrody, biologii, geografii i chemii;

Projekt „EKO-SZKOŁA” to roczny projekt, którego kolejne edycje kontynuowane będą w następnych latach. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Pani Joanna Gadomska, nauczycielka biologii w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

Honorowy Patronat nad projektem sprawują:

 • Wielkopolska Kurator Oświaty (Pani Elżbieta Leszczyńska)
 • Starosta Koniński (Pan Stanisław Bielik)
 • Prezydent Miasta Konina (Pan Piotr Korytkowski)
 • Tygodnik nauczycielski „Głos Nauczycielski”
 • Centrum Rozwoju Edukacji EDICON
 • Portal KoninDzieciom.pl

Oczekujemy jeszcze na potwierdzenie patronatu kilku instytucji.

Projekt skierowany jest dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek edukacyjnych z terenu całej Polski. W projekcie uczestniczą nauczyciele różnych przedmiotów, którzy wraz ze swoimi uczniami, klasą, grupą projektową realizować będą działania kształtujące postawy proekologiczne.

Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadanie projektowe polega na zorganizowaniu przez nauczyciela i jego uczniowską grupę/klasę projektową, kilku przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły, skierowaną dla uczniów, rodziców i nauczycieli z własnej szkoły. Zachęcamy, aby do udziału w swoich działaniach, akcjach, imprezach zaprosić również inne szkoły, mieszkańców własnej miejscowości oraz organizacje ze środowiska lokalnego.

Każdy nauczyciel, zgłoszony do projektu zobowiązał się przygotować wraz z uczniami/ grupą projektową następujące działania:

 • akcję ekologiczną (np. sprzątanie świata, piknik ekologiczny, sadzenie lasu);
 • imprezę lub wydarzenie o tematyce ekologicznej (np. Dzień Lasu);
 • szkolny konkurs z zakresu ekologii i/lub ochrony środowiska (np. konkurs wiedzy, na plakat, literacki);
 • gazetkę na holu szkoły/przedszkola lub w klasopracowni z zakresu ochrony środowiska;
 • zbiórkę odpadów (np. elektrośmieci) lub żywności (np. dla zwierząt ze schroniska);
 • wystawę ekologiczną (np. wystawę plakatów ekologicznych wykonanych przez uczniów/ przedszkolaków);
 • filmik lub prezentację multimedialną z zakresu ochrony środowiska;
 • lekcję w terenie/zajęcia terenowe/wycieczkę przyrodniczą;
 • lekcję/zajęcia/warsztaty na wybrany temat z zakresu ochrony środowiska;
 • ulotkę/broszurkę/komiks skierowaną dla pozostałych uczniów, z zakresu zmian nawyków w życiu codziennym dla dobra przyrody (np. gospodarka odpadami, oszczędzanie wody);

Zachęcamy również do organizacji licznych innych przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, na terenie swojej szkoły/placówki, które nie zostały ujęte w powyższych punktach.

Tematyka lekcji, warsztatów, imprez czy akcji, nie zostaje narzucona z góry, bo w zależności od wieku grupy projektowej, podejmowana tematyka będzie różna i dostosowana do wieku dzieci i młodzieży.

Jednym z zadań projektowych, które będziemy wspólnie realizować wraz z uczniami i nauczycielami wszystkich zgłoszonych szkół, to przygotowanie prezentacji multimedialnej lub nagranie przez uczniów krótkiego filmiku z zakresu ochrony środowiska, który promować ma ekologiczne nawyki. Wszystkie przygotowane prezentacje oraz filmiki zostaną później opublikowane i udostępnione na różnych nauczycielskich stronach i portalach. Przygotowane filmy, każdy nauczyciel w Polsce będzie mógł puścić podczas swojej lekcji (np. biologii, ale także i lekcji wychowawczej). Mamy nadzieję, że ekologiczne przesłanie płynące z filmów stworzonych przez młodych ludzi lepiej dotrze do innych, gdy zobaczą i usłyszą przesłanie z ust drugiej młodej osoby.

We współpracy z nauczycielami zgłoszonych szkół chcemy dodatkowo przygotować i przeprowadzić anonimową ankietę dla uczniów, nauczycieli z tych szkół, na temat posiadanej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Po uzyskaniu wyników ankiety z wszystkich szkól, przeprowadzimy analizę wyników ankiety, oficjalnie zaprezentujemy wyniki ankiety, a następnie opublikujemy wyniki tej ankiety na stronach i portalach edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców.

Wraz z nauczycielami realizującymi ten projekt, dodatkowo chcemy opracować scenariusze lekcji / warsztatów/ lekcji w terenie/ wycieczek, a gdy będą już gotowe, chcielibyśmy stworzyć z nich publikację, aby nauczyciele mogli przeprowadzić zajęcia w swoich szkołach ze swoimi uczniami, na podstawie opracowanych scenariuszy.

Ogłoszony zostanie również konkurs plastyczny na ulotkę, skierowany dla uczniów z całej Polski. Wierzymy, że młodzi ludzie będą mieli fantastyczne pomysły i powstaną ciekawe prace konkursowe. Wszystkie nadesłane prace, posłużą nam do przygotowania wystawy, którą będą mogli zobaczyć wszyscy chętni mieszkańcy powiatu konińskiego, a najciekawsze ulotki, mamy nadzieję, że uda się wydrukować, aby można było je rozdać uczniom i ich rodzicom. Wszystkie ulotki opublikowane zostaną również na stronie edukacyjnej „Eko-szkoły”.

Podczas trwania projektu, chcemy również zorganizować warsztaty i wykłady dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców, z zakresu ekologii i ochrony środowiska, które poprowadzą zaproszeni goście. Wykłady te transmitowane będą online oraz nagrane, aby większa ilość osób mogła skorzystać z wiedzy, jaką zaprezentują specjaliści w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska.

Projekt trwa od 15 września 2019 do 15 maja 2020 roku.

Do 30 maja 2020 r. nauczyciel biorący udział w projekcie, musi przesłać na adres projekt-eko-szkola@wp.pl „Raport końcowy”. „Raport końcowy” zawierać powinien krótkie podsumowanie zrealizowanych przedsięwzięć (kiedy, gdzie, co się działo) oraz dwa/trzy zdjęcia, z każdego działania.

Po rocznej współpracy zgłoszony nauczyciel-szkolny koordynator projektu, który zrealizował działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz przysłał „Raport końcowy” ze zrealizowanych zadań projektowych otrzyma tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2020”. Grupie projektowej/klasie przyznany zostanie tytuł „EKO-GRUPA 2020”/ „EKO-KLASA 2020”. Każdej placówce, w której w akcje i działania przygotowane przez grupę projektową, zaangażowana zostanie również cała społeczność przedszkola lub szkoły, przyznany zostanie tytuł „EKO-SZKOŁA 2020”/ ‘’EKO-PRZEDSZKOLE 2020’’ / „EKO-PLACÓWKA 2020”.

Przygotowana została również strona na FB „EKO-SZKOŁA”, na której zamieszczone będą działania oraz relacje uczniów i nauczycieli, z realizacji poszczególnych etapów projektu, w celu zaprezentowania ich przed szerokim gronem, jako źródło wzajemnej inspiracji - po szczegóły >KLIKNIJ TUTAJ<

Do współpracy w I edycji projektu „EKO-SZKOŁA” zgłosiło się 106 placówek oświatowych oraz wielu wspaniałych nauczycieli:

 • Przedszkole nr 243 w Warszawie – Pani Magdalena Pawlik - Rybicka
 • Przedszkole nr 41 w Zabrzu – Pani Joanna Bartosik
 • Przedszkole EDUFRAJDA w Kaputach – Pani Katarzyna Karcz
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Poznaniu - Pani Joanna Hofman,
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Gliwicach – Pani Gabriela Antonowicz-Pracht, Pani Patrycja Małkiewicz
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich – Pani Anna Dziwisz-Kowalczyk
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach – Pani Barbara Zasadzień
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kałkowie – pani Katarzyna Hejmej
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rudzie Śląskiej – Pani Aleksandra Widera, Pani Agata Zajdel, Pani Monika Marcinkowska
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku – Pani Zuzanna Stolarczyk
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Św. Kingi w Korczynie – Pani Grażyna Cetnarowska
 • Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Gliniku – Pani Katarzyna Piskorz
 • Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku – pani Magdalena Nagórska, Pani Dorota Gromak
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie – Zdroju - Pani Aleksandra Arciszewska - Kijewska
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Koninie – Pani Edyta Kotkowska
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi – Pani Magdalena Hetman - Kurzawińska
 • Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Warszawie – Pani Krystyna Foks
 • Szkoła Podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie – Pani Katarzyna Komisarz
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Pruszkowie – Pani Anna Maleszewska
 • Szkoła Podstawowa nr 68 w Krakowie- pani Monika Satoła
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu  - Pani Marzena Ledwig
 • Szkoła Podstawowa Nr 4  w Szczecinku – Pani Ewa Pawłat
 • Szkoła Podstawowa nr 92 w Gdańsku – Pani Aleksandra Użlis, Pani Anna Szalsza
 • Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie – Pani Agnieszka Ronduda 
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie – Pani Monika Kosowska
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im Pablo Neruda w Toruniu, Pani Katarzyna Mickiewicz-Ballo
 • Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie - Pani Marta Niewiadomska
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu – Pani Gabriela Lubas
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince – Pani Magdalena Nagórska, Pani Sabina Filipkowska
 • Szkoła Podstawowa nr 4. im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w Gryficach – Pani Magdalena Zawada
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie – Pani Małgorzata Połczyńska
 • Szkoła Podstawowa  im. Wspólnoty Polskiej  w Białostoczku k/Kurian – Pani Barbara Dera
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach - Pani Sławomira Przywarta
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach – Pani Grażyna Beściak
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowicach – Pani Aneta Kosowska, Pani Małgorzata Kołodziejczyk
 • Szkoła Podstawowa w Jaraczewie – Pani Agnieszka Płończak
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej – Pani Agnieszka Kubusiak
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach – Pani Klaudia Sobocińska, Pani Elżbieta Kapluk 
 • Szkoła Podstawowa w Jemielnie – Pani Alicja Potasińska, Pani Dorota Tomczyk
 • Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Ochabach Małych – Pani Anna Żertka
 • Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach – Pani Marlena Kujawa
 • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie – Pani Monika Ślesińska
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika Piszu – Pani Katarzyna Kołodzińska 
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu – Pani Grazyna Cetnarowska
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie – Pani Barbara Gajewska, Pani Barbara Lalik
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach – Pani Katarzyna Sulich
 • Szkoła Podstawowa w Wiskitkach – Pani Nina Mężyńska.
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 87 im.7 PP AK "Garłuch" – Pan Sylwester Adamus
 • Szkoła Podstawowa w Reptowie – Pani Anna Górniak
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzesze – Jaśkowice – Pani Agata Krauze
 • Szkoła Podstawowa w Klonowie – Pani Aleksandra Pietrzyk
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych – Pani Julita Bulik
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie – Pani Halina Matysiak, Pani Katarzyna Kowalczyk , Pani Dorota Faron 
 • Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie – Pani Agata Wierzchowska
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Sławoborzu, filia w Świdwinie – Pani Monika Ławrynowicz, Pani Katarzyna Kotula
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Krasickiej w Węglińcu – Pani Grażyna Wiatrowska
 • Szkoła Podstawowa w Rogowicach – Pani Jolanta Bętkowska
 • Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Brzeźnicy – Pani Agata Sieńczak
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej – Pani Anna Górska
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu – Pani Karolina Krauze-Adamska
 • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Orpiszewie – Pani Wioletta Trawińska, Pani Dorota Żurawlew                               
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim – Pani Anna Lewandowska-Czarnecka
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolonii – Pani Małgorzata Włodek
 • Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie – Pani Agnieszka Arendarczyk, Pani Marta Halama
 • Szkoła Podstawowa im Ludwika Holesza w Świerklanach – Pani Emilia Nadolnk
 • Szkoła Podstawowa nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie – Pani Agnieszka Szpilska 
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku – Pani Anna Chyćko
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce – Pani Katarzyna Zglenicka-Mazgaj
 • Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej – Pani Justyna Marcinkiewicz, Pani Marzanna Koss
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu - Pani Marta Markowska 
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle – Pani Ewa Słowik
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. B.Z. Wirskiego w Chełmie – Pani Ewa Karpiuk-Koleniec
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią – Pani Patrycja Michalik
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu – Pani Jolanta Romańska
 • Szkoła Podstawowa w Wietrznie – Pani Agnieszka Giemza-Marek
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Opolu – Pani Magdalena Oszek
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie – Pani Monika Kędzierska
 • Publiczna Szkoła Podstawowa STO w Warszawie – Pani Marzena Pietrucha
 • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie - Pani Sylwia Tajsner, Pani Kinga Mecler, Pani Kinga Plucińska - Zdunek
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Piekarach Śląskich – Pani Magdalena Dzierżak-Man
 • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 w Zielonej Górze – Pani Anna Kolman Zatorska
 • Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie – Pani Danuta Stefanowska
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gliniku Polskim – Pani Katarzyna Kania
 • Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu – Pani Monika Krucińska
 • Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum w Tulcach - Pani Róża Andrzejczak
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Cogito w Płocku -  Pani Aleksandra Zychowicz, Pani Anna Gackoska, Pani Iza Przybylska, Pani Iga Lisiecka, Pani Patrycja Pietrzak, Pani Aneta Jagodzińska, Pani Beata Goliszewska, Pani Wiola Grzymała, Pani Wiola Strzelczak
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Primus w Szczecinie – Pani Katarzyna Woźniak
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Warszawie – Pani Anna Prokop
 • Prywatna Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Krakowie – Pani Paulina Śmiech
 • Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu – Pani Sylwia Mańkowska
 • Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" we Wrocławiu – Pani Anna Baranowska-Kącka
 • Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie – Pani Monika Kusiak-Wielądek
 • Zespół Szkół Technicznych w Koninie – Pani Urszula Szymańska
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Wł. Sikorskiego w Słupcy - Pani Joanna Ratajczyk, Pani Patrycja Ignaszak - Suberska
 • Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie – Pani Anna Majowicz
 • Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu – Pani Sylwia Dusza-Niwińska
 • Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie – Pani Inez Goźlińska
 • Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach - Pani Jolanta Stajszczak-Nowak
 • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach – Pani Bogusława Mikołajczyk
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jozefowie nad Wisłą – Pani Izabela Pawlukiewicz
 • Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu – Pani Katarzyna Igielska
 • Zespół Szkół im. Kard. S. Wyszyńskiego w Rusku – Pani Magdalena Szydlik
 • Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie - Pani Monika Radulska 
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wągrowcu – Pani Anna Malak
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Firlej – Pan Artur Wypyszyński
 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Świdwinie – Pani Monika Ławrynowicz, Pani Katarzyna Kotula
KOMENTARZE
PODOBNE WPISY
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
ZAMKNIJ