CENTRUM INFORMACJI DLA RODZICÓW
Żłobek Miejski w Koninie wznawia działalność po restrykcjach nałożonych z tytułu COVID-19
Konin Dzieciom
Autor: Konin Dzieciom

Żłobek Miejski w Koninie wznawia działalność po restrykcjach nałożonych z tytułu COVID-19

W dniu dzisiejszym kadra Żłobka Miejskiego w Koninie na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych poinformowała rodziców, że w najbliższy poniedziałek placówka wznowi swoją działalność, która została czasowo zawieszona z tytułu epidemii koronawirusa.

Chociaż oficjalnej decyzji prezydenta miasta jeszcze nie ma, dzisiaj rodzice dowiedzieli się o możliwości przyjęcia ich dzieci dotychczas uczęszczających do żłobka. Wytyczne GIS nakładają jednak na instytucje opiekuńcze określone restrykcje sanitarne i ograniczenia epidemiologiczne. W związku z powyższym dyrekcja żłobka poinformowała dzisiaj, iż placówka w Koninie przyjąć może jedynie ograniczoną ilość dzieci.

W jednej sali żłobka przebywać może jedynie 12 dzieci!

Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i firm produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem COVID-19 oraz pracownicy sektora opieki nad dziećmi. - informuje dyrekcja żłobka

Zarówno kadrę placówki, jak i rodziców przyprowadzających dzieci do żłobka obowiązywać będą określone procedury, które pozwolą na minimalizację ryzyka zarażenia oraz zapewnią większe bezpieczeństwo dzieci i dorosłych. 
 
Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom przebywającym w żłobku. Dlatego na podstawie wytycznych rządu oraz instytucji odpowiedzialnych za sytuację epidemiologiczną, przygotowane zostały szczegółowe procedury bezpieczeństwa i zasady organizacji opieki nad dziećmi i pracy żłobka w najbliższym czasie. - podkreśla dyrekcja żłobka miejskiego w Koninie

Procedury organizacyjne zostały szczegółowo opisane w załączniku do Zarządzenia nr 2/2020 Dyrektora Żłobka Miejskiego dnia 18 maja 2020 r.

"(...) Żłobek Miejski ogranicza funkcjonowanie placówek wchodzących w jego skład w następujący sposób:

1. Do żłobka mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną odprowadzane przez zdrowych opiekunów. Zaleca się aby dziecko było przyprowadzane i odbierana przez tego samego opiekuna.

2. Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania do żłobka dziecka, które zamieszkuje wspólnie z osobą, która przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

3. Rodzice zobowiązani są do zabezpieczenia się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania jak i odbierania dzieci (np. maseczki, rękawiczki). Przy pierwszej wizycie w żłobku rodzice składają wypełnioną ankietę stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora , okazują ją pracownikowi, o którym mowa w pkt. 5 i wrzucają do specjalnie do tego przeznaczonego pojemnika. Każdego dnia natomiast rodzice podpisują oświadczenie potwierdzające, że dziecko spełnia warunki określone w pkt. 1 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.

4. Dostęp do usług żłobków mają wszystkie dzieci objęte dotychczas opieką żłobkową. Pierwszeństwo jednakże mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Fakt pracy w jednostkach określonych powyżej wymaga przedłożenia do wglądu dyrektorowi żłobka zaświadczenia od pracodawcy lub innego dokumentu, z którego wynikał będzie przedmiot działalności określony powyżej.

5. Po przyprowadzeniu dziecka do żłobka, przed jego odebraniem przez opiekuna grupy, upoważniony pracownik żłobka dokona pomiaru temperatury ciała dziecka i rodzica. W przypadku wykrycia temperatury powyżej 37,0°C żłobek odmawia przyjęcia dziecka. (...)"

Według wytycznych istotnym modyfikacjom ulegnie również organizacja pracy w poszczególnych grupach dziecięcych w Żłobku Miejskim w Koninie. Mówi o tym szczegółowo punkr 6. ww. załącznika do Zarządzenia:

grupy tworzone będą maksymalnie z 12 dzieci, opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m,

- dzieci z danej grupy przebywać będą w jednej stałej sali pod opieką tych samych opiekunów bez możliwości kontaktu z innymi grupami,

- posiłki wydawane będą tylko w ramach jednej grupy,

- dzieci będą mogły przebywać na placach zabaw, gdzie sprzęt będzie regularnie dezynfekowany,

- obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów (np. smoczków, butelek) z domu do żłobka i odwrotnie. Dzieci rodziców, którzy przed zamknięciem żłobków pozostawili w nich smoczki będą mogły z nich nadal korzystać ponieważ zostały one objęte dezynfekcją. W przypadku konieczności wniesienia na teren żłobka smoczka, konieczne jest aby był on nowy, w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu producenta (smoczek taki pozostanie w żłobku),

- sale wyposażone są jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można skutecznie uprać lub dezynfekować,

- sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa,

- rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 2 metry z wyłączeniem momentu przekazania/odebrania dziecka opiekunowi i pomiaru temperatury,

- obowiązuje całkowity zakaz przebywania w żłobkach osób trzecich w żaden sposób nie powiązanych z działalnością żłobka, a wszelkie sprawy załatwiane powinny być za pośrednictwem poczty, e-maila lub telefonicznie.

Dokument ten określa również zasady związane z higieną i dezynfekcją pomieszczeń żłobka oraz dostawą artykułów spożywczych do kuchni. Szczegółowo opisane zostały w nim również procedury związane z sytuacją podejrzenia zakażenia koronawirusem zarówno w przypadku dzieci uczęszczających do placówki, jak i pracowników żłobka. Wyczytać w nim możemy m.in., że "(...) jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem 2 metrów odległości od innych osób. O powyższym fakcie niezwłocznie zostaną poinformowani rodzice, którzy zobowiązani będą do natychmiastowego odebrania dziecka ze żłobka. O konsekwencji wystąpienia objawów rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować dyrektora żłobka".

Pozostałe wytyczne znajdziecie w dokumencie pt. "REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA W OKRESIE OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM COVID-19" dostępnym na stronie internetowej żłobka. Tam również znajdziecie zarządzenie, oświadczenie oraz ankietę dla rodziców.

KOMENTARZE
PODOBNE WPISY
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
ZAMKNIJ